Admission Query : 011 - 27655845, 011 - 27654216, +91 9811 195 920, +91 9811197581

New
Registration for April, May, June & July 2020 batches will start on 1st April, 2020 at 10:00 A.M.

PRATIBHA LAXMI

1st Rank

GOURANSH BHURRAK

3rd Rank

SURABHI SHEKHAR

1st Rank

SAKSHI SAINI

2nd Rank

PRADEEP KUMAR KUSHWAHA

3rd Rank

AKHIL SHARMA

4th Rank

SHIVIKA CHOUDHARY

6th Rank